โครงการการประกวดออกแบบ

สะพานคนเดินข้ามคลองหมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ

(ภายใต้ โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562)

View the embedded image gallery online at:
http://caras.arch.ku.ac.th/carasn/#sigProId1a61045e5d

          ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม และชุมชน จึงได้จัดโครงการ “โครงการประกวดออกแบบสะพานคนเดินข้ามคลองหมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ” ภายใต้โครงการ “โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน” เพื่อให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบ และนำผลงานออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาคำนวณโครงสร้างและจัดทำแบบพร้อมทั้งประมาณราคาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบให้กลุ่มอนุรักษ์หมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป  

          โดยมี ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร หัวหน้าโครงการ ควบคุมและดำเนินรายการ เพื่อให้การตัดสินผลงานออกแบบจำนวนทั้งสิ้น 41 ผลงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามหลักเกณฑ์  และคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ “หมู่บ้านหิ่งห้อย” ลำพูบางกระสอบ ได้เสนอว่า สะพานข้ามคลองที่ชุมชนต้องการนั้น นอกจากจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความคงทน มีโครงสร้างที่แข็งแรง และสามารถใช้เรือสัญจรลอดผ่านสะพาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมภายในชุมชนและสร้างจุดขายบริเวณหมู่บ้านหิ่งห้อยเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบผลงานออกแบบทั้ง 41 ผลงาน และได้คัดกรองผลงานเป็นจำนวน 8 ผลงาน ก่อนจะตัดสินคัดเลือกผลงานที่ตรงตามหลักเกณฑ์และความต้องการที่สุดเพียง 1 ผลงานเท่านั้น 

          * เป็นโครงการภายใต้ โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

Newsletters ฉบับที่ 1/2562

ข่าวสารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่”

รุ่นที่ 8 (AKU Research Academy: AF8)

เป็นการจัดการอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้กับคณาจารย์และบุคลากร (นักวิจัยรุ่นใหม่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อทราบข้อจำกัดในความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับนักวิจัยแต่ละคน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เอื้อต่อการทำวิจัยและเขียนบทความต่อไป

โดย เมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ณ สยามบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทุ่มเทที่จะผลิตผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ โดยนักวิจัยที่ปรึกษามอบหมายงานที่จะต้องทำและกำหนดส่งงานแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม นำผลงานกลับไปแก้ไขและนำเสนอ พร้อมวางแนวทางเพื่อผลิตผลงานให้มีคุณภาพที่มากขึ้นในระดับต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://caras.arch.ku.ac.th/carasn/#sigProId9e2eb017e5

Continue Reading

Visit fbetting.co.uk ladbrokes