โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่”

รุ่นที่ 8 (AKU Research Academy: AF8)

เป็นการจัดการอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้กับคณาจารย์และบุคลากร (นักวิจัยรุ่นใหม่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถผลิตผลงานเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อทราบข้อจำกัดในความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นรายบุคคล เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาความสามารถอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับนักวิจัยแต่ละคน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เอื้อต่อการทำวิจัยและเขียนบทความต่อไป

โดย เมื่อวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ณ สยามบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทุ่มเทที่จะผลิตผลงานวิจัยอย่างเต็มที่ โดยนักวิจัยที่ปรึกษามอบหมายงานที่จะต้องทำและกำหนดส่งงานแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม นำผลงานกลับไปแก้ไขและนำเสนอ พร้อมวางแนวทางเพื่อผลิตผลงานให้มีคุณภาพที่มากขึ้นในระดับต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://caras.arch.ku.ac.th/carasn/#sigProId9e2eb017e5

Continue Reading

Newsletters ฉบับที่ 3/2561

ข่าวสารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

 

Continue Reading

Visit fbetting.co.uk ladbrokes