Lighting Design with DIALux

โครงการอบรม: ออกแบบแสงให้สวยด้วย DIALux

รายละเอียด

แสงนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อการรับรู้และมองเห็น รวมถึงการบำบัดและฟื้นฟู ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้แสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อความชัดเจนในการมองเห็นและความรู้สึกและรับรู้ การนำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ ดังนั้นการออกแบบระบบแสงสว่างภายในอาคารในงานสถาปัตยกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสภาวะน่าสบาย การประหยัดพลังงาน การเกิดมิติความสวยงาม สร้างบรรยากาศ และความปลอดภัยสำหรับอาคาร การออกแบบและปรับปรุงอาคารในระบบแสงสว่างจากแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงการ เลือกใช้หลอดไฟ โคมไฟ เทคนิคการใช้แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในอาคารที่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบแสงสว่างจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม
  2. เพื่อให้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถออกแบบแสงสว่างแบบแสงประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถออกแบบแสงสว่างแบบแสงธรรมชาติในงานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมในการออกแบบแสงสว่างในและนอกอาคาร (DIALux)

วิทยากร
ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ               รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาว รินธาร วราธร                         Lighting consultant
คุณศิริวัฒน์ หวังสุข                            ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ บริษัท Lighting and Equipment (L&E)

เหมาะสำหรับ: สถาปนิก มัณฑนากร และผู้สนใจ 

สถานที่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีกำหนดการ ดังนี้


กำหนดการ
:

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
หัวข้อ “แสงสว่างและหลักการออกแบบ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
09:00 – 12:00       ทฤษฎีและคุณสมบัติพื้นฐานของแสงสว่าง
13.00 – 16.00       การคำนวณและหลักการออกแบบแสงประดิษฐ์ในอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
หัวข้อ “หลักการออกแบบแสงธรรมชาติและเกณฑ์ในการออกแบบแสงสว่าง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
09:00 – 12:00       การคำนวณและหลักการออกแบบแสงธรรมชาติ
13.00 – 16.00       เกณฑ์ในการออกแบบแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
หัวข้อ “หลอดไฟ โคมไฟ และเทคนิกในการออกแบบแสงสว่าง” โดย คุณ ศิริวัฒน์ จาก L&E และคุณรินธาร วราธร
09:00 – 12:00       ชนิดของหลอดไฟ โคมไฟและการใช้งาน โดย คุณ ศิริวัฒน์ จาก L&E
13.00 – 16.00       เทคนิคในการออกแบบแสงสว่างและกรณีศึกษาการออกแบบแสงสว่างจากประสบการณ์ในต่างแดน โดย คุณรินธาร วราธร

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2559
หัวข้อ “Workshop การออกแบบแสงสว่าง”โดย คุณรินธาร วราธร
09:00 – 12:00       Workshop การออกแบบแสงสว่างในอาคาร
13.00 – 16.00       Workshop การออกแบบแสงสว่างในอาคาร 

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
หัวข้อ “การใช้โปรแกรม DIALux 1: การออกแบบแสงประดิษฐ์และแสงธรรมชาติในอาคารโดยใช้ DIALux”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ
09:00 – 12:00       การออกแบบและคำนวณแสงประดิษฐ์ภายในอาคารโดยใช้ DIALux
13.00 – 16.00       การออกแบบและคำนวณแสงธรรมชาติภายในอาคารโดยใช้ DIALux

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559
หัวข้อ “การใช้โปรแกรม DIALux 2 : การออกแบบและคำนวณแสงประดิษฐ์ภายนอกอาคาร การทำวิดีโอและการคำนวณพลังงานโดยใช้ DIALux”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ คุณ ศิริวัฒน์ จาก L&E และคุณรินธาร วราธร
09:00 – 10:30       การออกแบบและคำนวณแสงประดิษฐ์ภายนอกอาคาร การทำวิดีโอและการคำนวณพลังงานโดยใช้ DIALux
13.00 – 16.00       การนำเสนอผลงานการออกแบบแสงสว่าง

ค่าอบรม: ท่านละ 15,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม)

จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมที่ 30 คน

ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf.
ดาวน์โหลดใบสมัคร word

 smilesmile หน้าหลักsmilesmile

Visit fbetting.co.uk ladbrokes