การศึกษาต่อเนื่องด้านนวัตกรรมอาคาร

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมอาคาร

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เรียนเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 นอกเวลาราชการ / 2 ภาษา

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน/ ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน : เสาร์ 9:00-12:00 น.
ทัศนะแม่บทใหม่ของการพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและกฎเกณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืน การพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐ การพัฒนาชุมชนชีววิถี มาตรฐานที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบท การฟื้นฟูสภาพเมืองและชุมชนที่พักอาศัย มีการศึกษานอกสถานที่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับสถานที่ดูงาน)

สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสภาพแวดล้อม/ รศ.พาสินี สุนากร: เสาร์ 13:00-16:00 น.
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและสถาปัตยกรรม นิยามสถาปัตยกรรมยั่งยืน หลักการและกลยุทธการออกแบบแบบยั่งยืนในหลายระดับ บ้าน อาคาร ชุมชน เมือง กรณีศึกษา


ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560เรียนเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 นอกเวลาราชการ / 2 ภาษา

Building Greenery   การใช้พืขพรรณประกอบอาคาร / รศ.พาสินี สุนากร: พุธ 18:00-21:00 น.
คุณประโยชน์ในการใช้พืชพรรณประกอบอาคารในด้านต่าง ๆ   การลดการถ่ายเทความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน  การเพิ่มคุณภาพอากาศ การหน่วงน้ำและบำบัดน้ำด้วยพืช  ประโยชน์ทางจิตวิทยา แนวคิดการออกแบบโดยใช้พืชพรรณ   นวัตกรรมผนังและหลังคาเขียว   ปฎิบัติการออกแบบปลูกพืชประกอบอาคารแบบต่าง ๆ     การใช้เครื่องมือวัดการถ่ายเทความร้อนของพืช  และวัดคุณภาพ

Scrap Design   การออกแบบจากวัสดุเหลือใช้ / ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต: พฤหัสบดี 17:30-20:30 น.
การออกแบบจากเศษวัสดุ แนวคิด ขั้นตอน และเทคนิคที่ใช้ในการแปรรูปเศษวัสดุ การทำผลงานหรือวัสดุต้นแบบ รวมทั้งการเขียนรายงาน นำเสนอวิธีการทำวัสดุ/ผลงาน

Multidisciplinary Design Optimization and Parametric Models / อ.ดร.ศิรเดช สุริต: พฤหัสบดี 18:00-21:00 น.
พื้นฐานและเทคนิคการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุด การสร้างฟังก์ชั่นตัวแปรระบุค่าจากปัญหาการออกแบบเชิงปริมาณ การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์กับกระบวนการออกแบบ  กระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สุดทางทอพอโลยีของโครงสร้าง กรณีศึกษาการออกแบบ

การออกแบบแสงและวิศวกรรมสภาพแวดล้อม / ผศ.ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ เสาร์ 13:00-16:00 น.
ทฤษฎีการออกแบบการจัดแสง การออกแบบแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ในอาคาร การปรับปรุงและการจำลองสภาพการออกแบบแสงในอาคาร การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพความสว่างในอาคาร การออกแบบประสานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ค่าเรียนรายวิชาละ 10,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานนอกสถานที่)
ได้รับประกาศนียบัตรหากเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 60%

สนใจติดต่อ 02-942 8960-3 ต่อ 102 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf.
ดาวน์โหลดใบสมัคร word

 smilesmile หน้าหลักsmilesmile

 

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes