โครงการการประกวดออกแบบ

สะพานคนเดินข้ามคลองหมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ

(ภายใต้ โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562)

          ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม และชุมชน จึงได้จัดโครงการ “โครงการประกวดออกแบบสะพานคนเดินข้ามคลองหมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ” ภายใต้โครงการ “โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน” เพื่อให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบ และนำผลงานออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกมาคำนวณโครงสร้างและจัดทำแบบพร้อมทั้งประมาณราคาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบให้กลุ่มอนุรักษ์หมู่บ้านหิ่งห้อย ลำพูบางกระสอบ เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป  

          โดยมี ผศ.ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร หัวหน้าโครงการ ควบคุมและดำเนินรายการ เพื่อให้การตัดสินผลงานออกแบบจำนวนทั้งสิ้น 41 ผลงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามหลักเกณฑ์  และคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ “หมู่บ้านหิ่งห้อย” ลำพูบางกระสอบ ได้เสนอว่า สะพานข้ามคลองที่ชุมชนต้องการนั้น นอกจากจะต้องตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความคงทน มีโครงสร้างที่แข็งแรง และสามารถใช้เรือสัญจรลอดผ่านสะพาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมภายในชุมชนและสร้างจุดขายบริเวณหมู่บ้านหิ่งห้อยเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบผลงานออกแบบทั้ง 41 ผลงาน และได้คัดกรองผลงานเป็นจำนวน 8 ผลงาน ก่อนจะตัดสินคัดเลือกผลงานที่ตรงตามหลักเกณฑ์และความต้องการที่สุดเพียง 1 ผลงานเท่านั้น 

          * เป็นโครงการภายใต้ โครงการออกแบบเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สังคม ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

Visit fbetting.co.uk ladbrokes