คณะกรรมการวิจัย
ศ.เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
ที่ปรึกษา
ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร
ประธานกรรมการ
อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน
กรรมการ

ผศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์
กรรมการ
 
ผศ.ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
กรรมการ
คุณสุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
เลขานุการ
คุณภาคิไนย ไทยธารา

 

 

 

 

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes