จรรยาบรรณนักวิจัย

1.ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

2.ตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3.มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย

4.มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5.เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิ์ของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

6.มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากความอคติในทุกขั้นตอนของการวิจัย

7.นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

8.เคารพความคิดเห้นทางวิชาการของผู้อื่น

9.รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

Visit fbetting.co.uk ladbrokes