ผลงานวิจัย : สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมอาคาร ส่งผลให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในรูปแบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 

รายชื่อสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภท ปี ปฏิทิน
1 กระเป๋า (3 เหลี่ยม) รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2561
2 กระเป๋า (ใส่ดินสอ) รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2561
3 ซองใส่สมุด รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2561
4 บล็อกที่เสริมโครงกลวงแนวตั้ง อ‎.ดร.‎โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์‎ อนุสิทธิบัตร‎ 2561
5 บลอคผนังดินเผาสำหรับปลูกต้นไม้
แนวตั้ง‎
รศ‎.‎พาสินี สุนากร‎ สิทธิบัตร‎ 2560
6 กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะ‎
เคื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพ‎
สิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน‎
รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ อนุสิทธิบัตร‎ 2560
7 เก้าอี้ ‎(‎นั่งคู่‎) รศ‎.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2559
8 สูตรผสมแผ่นปูพื้นสำหรับประกับ‎
ตกแต่งอาคาร‎
รศ‎.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ อนุสิทธิบัตร‎ 2559
9 เก้าอี้‎ รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต สิทธิบัตร‎ 2558
10 เก้าอี้ ‎(‎Robe‎)‎ รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต สิทธิบัตร‎ 2558
11 เก้าอี้ ‎(‎ขอบรถกระบะ‎) รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต
ขัติยา ฉัตรเพชร
สิทธิบัตร‎ 2558
12 เก้าอี้ ‎(‎ม้านั่งเศษเหล็ก‎) รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต
ปริยา เกียรติธีรชัย
สิทธิบัตร‎ 2558
13 เก้าอี้นอน รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต
ศุภกิจ ปานเกตุ‎
สิทธิบัตร‎ 2558
14 เก้าอี้ ‎(‎ม้วนสอด‎)‎ รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต
ศุภกิจ ปานเกตุ‎
สิทธิบัตร‎ 2558
15 โต๊ะ‎ รศ.ดร‎.‎สิงห์ อินทรชูโต
ศุภกิจ ปานเกตุ‎
สิทธิบัตร‎ 2558
16 อุปกรณ์กันแดดและช่องแสง‎ อ‎.ดร.‎โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์‎ สิทธิบัตร‎ 2558
17 กรรมวิธีการผลิตแผ่นกรองแสงจากขี้‎
กบไสไม้‎
รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต
อ‎.‎รุ่งทิพย์ ลุยเลา
อนุสิทธิบัตร‎ 2558
18 ภาชนะเพาะปลูก‎ รศ‎.‎พาสินี สุนากร‎                        ผศ‎.ดร.‎ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์‎ สิทธิบัตร‎ 2557
19 เก้าอี้ รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2556
20 เก้าอี้ รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2556
21 เครื่องประดับตกแต่ง รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2556
22 แผ่นปลูกพืช รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2556
23 กระถางต้นไม้ รศ‎.‎พาสินี สุนากร‎ สิทธิบัตร‎ 2555
24 โคมไฟ รศ‎.ดร.‎สิงห์ อินทรชูโต‎ สิทธิบัตร‎ 2555
25 บลอคปลูกต้นไม้ รศ‎.‎พาสินี สุนากร‎ สิทธิบัตร‎ 2555
         
  สิทธิบัตร 21 ใบ  /  อนุสิทธิบัตร 4 ใบ   ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2562  


ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจในรายละเอียดผลงาน สามารถอ่านรายละเอียดตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >   บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง


รายละเอียดเพิ่มเติม >   AKU Rooftop Urban Farm


รายละเอียดเพิ่มเติม >   แผ่นปลูกพืชบนหลังคา


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >   โครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้


รายละเอียดเพิ่มเติม >    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ PSDT


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >    โครงการอบรมดูงานต่างประเทศ SPA


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >    หมู่บ้านจัดสรรชีววิธีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง


รายละเอียดเพิ่มเติม >  การส่องสว่างสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย


 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  การออกแบบแสงและสภาพแวดล้อมภายในสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมองเห็นที่เหมาะสม


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม > Topology Optimization and Form Computation of Structure


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบอาคารเขียว


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  Structural Design and Management Technology


 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >  Solar Rooftop

Visit fbetting.co.uk ladbrokes