การสนับสนุนงานด้านวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้แก่อาจารย์และบุคลากร ศูนย์วิจัยฯ จึงได้มีการจัดสรรและสนับสนุนงบประมานอุดหนุนวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่

1. โครงการวิจัยสถาบัน

            การจัดสรรงบประมาณของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร / ปรับปรุงคณะในด้านต่างๆ หรือ การวิจัยงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research – R2R)

            โดยสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยในแต่ละโครงการ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ที่สามารถเบิกได้ ได้แก่ 1) หมวดค่าใช้สอย 2) หมวดค่าวัสดุ 3) หมวดค่าครุภัณฑ์ และ 4) หมวดค่าตอบแทน

            * หมายเหตุ โครงการวิจัยสถาบัน แต่ละโครงการสามารถตั้งงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยได้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีวงเงินจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

            ( ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน พ.ศ.2561 )

 

2. โครงการ AKU Research Award

            การมอบเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์และบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติของผลงานที่เสนอขอรับรางวัลและหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

            * คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้เสนอขอรับเงินรางวัล

            ( ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  พ.ศ.2561 )

 

( การมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาและวันขึ้นปีใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดือนธันวาคม 2561 : หมวดผลงานตีพิมพ์ดีเด่นแห่งปี ผลงานปีปฏิทิน 2560 )

 

3.  โครงการ AKU Research Expression และ โครงการ AKU Green Expression

            การสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการออกจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ โดยศูนย์วิจัยฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกจัดนิทรรศการให้แก่ผู้สนใจ

( อ.ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร ได้รับเชิญจากสภาวิจัยแห่งชาติให้นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน” (Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation) โดยได้รับคัดเลือกจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “46th International Exhibition of Invention Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ) 

 

4.  โครงการ AKU Research Academy

            โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทุนทำโครงการวิจัย หรือการเขียนบทความทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติ โดยเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัย” ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะประกาศเพื่อรับสมัครคณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้

 

( ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอขอทุนโครงการวิจัย โดยมีคณาจารย์ผู้อาวุโส ค่อยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดในลักษณะ coaching อภิปราย และให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและได้รับความรู้กับประสบการณ์มากที่สุด )

รับชมบรรยากาศย้อนหลังของโครงการ >> http://caras.arch.ku.ac.th/carasn/index.php/af

 

5.  โครงการ AKU Research Presentation (เสนอบทความวิจัย) 

            การสนับสนุนในการพัฒนาทางวิชาการแก่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นทุนนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ (1) ค่าลงทะเบียน (2) ค่าตั๋วเครื่องบิน (3) ค่าเดินทางภายในประเทศที่จัดประชุม (4) ค่าที่พัก (5) ค่าวีซ่า และ (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง  โดยเป็นไปตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

            * ต้องยื่นเสนอแบบฟอร์มสมัครแก่ศูนย์วิจัยฯ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ  /  ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ สนับสนุน ไม่เกิน 50% ของข้อ (1) ถึง (4) และไม่เกิน 50,000 บาท  /  1 คน : 1 ทุน : ปีงบประมาณ

            ( ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2555 )

 

6. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

            เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ให้แก่คณาจารย์หรือบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (อยู่ระหว่างจัดทำประกาศเพื่อรองรับการเบิกจ่ายในอนาคต)

 

ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ (โทร. 102)

"ศูนย์วิจัยฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"

สามารถสอบถามผ่านคณะกรรมการวิจัยฯ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ 

 

 

download : รายละเอียด

 


 

รายชื่อแหล่งทุนวิจัยภายนอก

รวมรายชื่อแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมเคยได้รับทุนสนับสนุน

  แหล่งทุน website เบอร์ติดต่อ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th 0-2298-0455

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th 0-2298-0500 ต่อ 1112, 1113

Image result for สวทช

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th 0-2564-6700 ต่อ 3430

Image result for กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.ttc.moste.go.th 0-2246-0064

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.go.th 0-2579-4368, 0-2579-4368, 0-2561-3721 หรือ 0-2561-2445 ต่อ 485-490, 511

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) www.thaiwest.su.ac.th 034-255808

Image result for สวก

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) www.arda.or.th 0-2579-7435

Image result for กองทุนสิ่งแวดล้อม

 

กองทุนสิ่งแวดล้อม

http://envfund.onep.go.th/

0-2298-6048-9

 

กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th 0-2612-1555 ต่อ 356

Image result for การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย logo

 

การไฟฟ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) www.egat.go.th/research 0-2436-4900, 0-2436-4319

Image result for สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (boi)

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) www.boi.go.th 0-2537-8111-55 ต่อ 4997

Image result for มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย www.ttsf.or.th 0-2644-8150-99 ต่อ 634

Image result for มูลนิธิโครงการหลวง

 

มูลนิธิโครงการหลวง www.royalprojectthailand.com 0-581-1500-2 ต่อ 17

 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

http://rgj.trf.or.th

0-2278-8200 กด 1

 Image result for การเคหะแห่งชาติ

 

 การเคหะแห่งชาติ‎  www.nha.co.th   0-2351-7777
 Image result for ปตท  บริษัท ปตท‎. ‎จำกัด ‎(‎มหาชน‎)‎

 www.pttplc.com

 0-2537-2000

 

 

สถาบันวิทยสิริเมธี‎ www.vistec.ac.th 033-014-444

Related image

 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย‎ (สสท.) www.tei.or.th 0-2504-4826-8

ตารางแหล่งทุนภายนอก อ้างอิงจาก สวพ. ปีงบประมาณ 2555 - 2560 ตามที่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เคยขอทุนไปแล้ว >> click 

 


 

รายชื่อแหล่งทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก จาก website สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

download : รายละเอียด

 

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes