ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

ให้แก่อาจารย์แบะบุคลากร จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุมวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่

1. AKU Research Presentation รายละเอียด >> Click

2. โครงการวิจัยสถาบัน >> ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน / แบบฟอร์ม

3. AKU Research Academy : AF >> (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาขีความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่)

4. AKU Research Expression & Green Expression (การสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน)

5. โครงการสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันยื่นข้อเสนอโครงการ

6. โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

โดยอาจารย์และบุคลากร สามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ

 

download : รายละเอียด

 


 

รายชื่อแหล่งทุนวิจัยภายนอก

รวมรายชื่อแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมเคยได้รับทุนสนับสนุน

  แหล่งทุน website เบอร์ติดต่อ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th 0-2298-0455

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) www.thaihealth.or.th 0-2298-0500 ต่อ 1112, 1113

Image result for สวทช

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th 0-2564-6700 ต่อ 3430

Image result for กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี www.ttc.moste.go.th 0-2246-0064

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.nrct.go.th 0-2579-4368, 0-2579-4368, 0-2561-3721 หรือ 0-2561-2445 ต่อ 485-490, 511

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) www.thaiwest.su.ac.th 034-255808

Image result for สวก

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) www.arda.or.th 0-2579-7435

Image result for กองทุนสิ่งแวดล้อม

 

กองทุนสิ่งแวดล้อม

http://envfund.onep.go.th/

0-2298-6048-9

 

กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th 0-2612-1555 ต่อ 356

Image result for การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย logo

 

การไฟฟ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) www.egat.go.th/research 0-2436-4900, 0-2436-4319

Image result for สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (boi)

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) www.boi.go.th 0-2537-8111-55 ต่อ 4997

Image result for มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย www.ttsf.or.th 0-2644-8150-99 ต่อ 634

Image result for มูลนิธิโครงการหลวง

 

มูลนิธิโครงการหลวง www.royalprojectthailand.com 0-581-1500-2 ต่อ 17

 

 

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

http://rgj.trf.or.th

0-2278-8200 กด 1

 Image result for การเคหะแห่งชาติ

 

 การเคหะแห่งชาติ‎  www.nha.co.th   0-2351-7777
 Image result for ปตท  บริษัท ปตท‎. ‎จำกัด ‎(‎มหาชน‎)‎

 www.pttplc.com

 0-2537-2000

 

 

สถาบันวิทยสิริเมธี‎ www.vistec.ac.th 033-014-444

Related image

 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย‎ (สสท.) www.tei.or.th 0-2504-4826-8

ตารางแหล่งทุนภายนอก อ้างอิงจาก สวพ. ปีงบประมาณ 2555 - 2560 ตามที่อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เคยขอทุนไปแล้ว >> click 

 


 

รายชื่อแหล่งทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก จาก website สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

download : รายละเอียด

 

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes