ปรัชญา

ศูนย์ วิจัยฯ ถือกำเนิดขึ้นภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีจุดยืนของสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง อย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes