AKU Research Academy : AF

(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่")

จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการประกันคุณภาพ
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 AKU Research Academy : AF7 ประจำปี 2560

 

 

 

 


 

รวมภาพบรรยากาศการทำโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2556

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2558

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2559

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes