AKU Research Academy : AF

(โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่")

จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการประกันคุณภาพ
และเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 AKU Research Academy : AF8 ประจำปี 2561

 

 

 

 


 

รวมภาพบรรยากาศการทำโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2561 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2560

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2558

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2557

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ.2556

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes