แบบฟอร์มสำหรับการขอทุนต่างๆ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถ. ว-1 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (update ปีงบประมาณ 2561)
สถ. ว-2 สัญญาทุนวิจัยคณะฯ
สถ. ว-3 ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (update ปีงบประมาณ 2561)
สถ. ว-4 แบบรายงานความก้าวหน้า
สถ. ว-5 แบบสรุปผลงานวิจัย
สถ. ว-6 แบบประเมินการพิจารณาการสนับสนุน
สถ. ว-7 แบบประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถ. ว-8 แบบขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงาน

******************************
สถ. ว-9 แบบขอรับทุนสนับสนุน PRE-SRU
สถ. ว-10 แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินงานขอทุนสนับสนุนเตรียมความพร้อม
สถ. ว-11 สัญญารับทุน PRE-SRU

******************************

สถ. ว-12 แบบขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
สถ. ว-13 แบบขอประเมินผลงานโครงการวิจัย
สถ. ว-14 แบบขออนุมัตปิดโครงการวิจัย  (update ปีงบประมาณ 2561)
สถ. ว-15 แบบขอเข้าร่วมโครงการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (update ปีงบประมาณ 2561)
สถ. ว-16 ใบเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ (update ปีงบประมาณ 2561)

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการกรอกเอกสาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ โทร. 102 (สายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

Visit fbetting.co.uk ladbrokes