แบบฟอร์มสำหรับ โครงการพัฒนาวิชาการ

1. การขออนุมัติดำเนินโครงการ

บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ เกิน 3 ล้านบาท

******************************

2. การขอเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการ

บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ (ร้อยละ 15)
บันทึกข้อความ ขอนำส่งเงินโครงการพัฒนาวิชาการ  

* ขออนุมัติเบิกเงินและโอนจัดสรร ต้องแนบคู่กับ ขอนำส่งเงินโครงการพัฒนาวิชาการ ด้วยกันทุกครั้ง
** การจัดสรรค่าอำนวยการมหาวิทยาลัย ขอให้หัวหน้าโครงการดำเนินจัดสรรตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระเบียบว่าด้วยการกำหนดและจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการและโครงการบริการวิชาการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด

ใบ Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการ (ไฟล์ excel)

ใบสำคัญรับเงิน โครงการพัฒนาวิชาการ (ไฟล์ excel)

******************************

3. การขออนุมัติปิดโครงการ (โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น โอนเงินครบงวดแล้ว)

บันทึกข้อความ ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
บันทึกข้อความ ขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ เกิน 3 ล้านบาท

******************************

4. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ (โครงการพ้นระยะเวลาดำเนินการ ขยายเวลาในระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ)

บันทึกข้อความ ขออนุมัติขยายโครงการพัฒนาวิชาการ

บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ ไม่เกิน 3 ล้านบาท
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาวิชาการ เกิน 3 ล้านบาท

และ แบบฟอร์มอื่นๆเพิ่มเติม >> สำนักงานบริการวิชาการ มก.

 


แบบฟอร์มสำหรับการขอทุนต่างๆ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปีงบประมาณ 2562)

สถ. ว-1 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
สถ. ว-2 สัญญาทุนวิจัยคณะฯ
สถ. ว-3 ใบเบิกเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
สถ. ว-4 แบบรายงานความก้าวหน้า
สถ. ว-5 แบบสรุปผลงานวิจัย
สถ. ว-6 แบบประเมินการพิจารณาการสนับสนุน
สถ. ว-7 แบบประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถ. ว-8 แบบขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์ผลงาน

******************************
สถ. ว-9 แบบขอรับทุนสนับสนุน PRE-SRU
สถ. ว-10 แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินงานขอทุนสนับสนุนเตรียมความพร้อม
สถ. ว-11 สัญญารับทุน PRE-SRU

******************************

สถ. ว-12 แบบขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย
สถ. ว-13 แบบขอประเมินผลงานโครงการวิจัย
สถ. ว-14 แบบขออนุมัตปิดโครงการวิจัย 
สถ. ว-15 แบบขอเข้าร่วมโครงการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
สถ. ว-16 ใบเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการกรอกเอกสาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ โทร. 102 (สายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

Visit fbetting.co.uk ladbrokes