ระเบียบและประกาศ

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2561)

 


 งานวิจัย

หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน (พ.ศ.2561)

หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  (พ.ศ.2561)

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 2550

หลักเกณฑ์การให้รางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยสถาบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอาจารย์และบุคลากรไปเสนอบทความทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2554

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พ.ศ. 2555

 หลัก เกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
            และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้บริการปรึกษาวิจัย

  ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
             อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอผลงานวิจัยในการประชมวิชาการระดับนานาชาติ

  ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณอำนวยการโครงการวิจัย พ.ศ. 2557

 


 งานบริการวิชาการ

 ระเบียบว่าด้วยการกำหนดและจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการและโครงการบริการวิชาการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2561)

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559

พรบ. มหาวิทยาลัย
ระเบียบพัฒนาวิชาการ 2551

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2533
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดและการจัดสรรค่าให้บริการ 2554
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือฯ

 


 งานทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย

ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัย มก. 2551
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิทยานิพนธ์

 


 งานการเงินและพัสดุ

  ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2545

           และระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติม >> กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://finance.ku.ac.th/finance_oldversion/regulation4.html

 

Visit fbetting.co.uk ladbrokes