สถานที่ตั้ง

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900   
 

Address

Center for Architectural Center and Academic Service (CARAS)
Faculty of Architecture Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road
Ladyao Jatujak, Bangkok 10900
   
โทรศัพท์/Tel.             
02 942 8960-3 #102
โทรสาร / Fax. 02 942 8484
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
website http://caras.arch.ku.ac.th  และ  www.arch.ku.ac.th

Main Menu

Visit fbetting.co.uk ladbrokes